Vergunningen en belastingen
Als ondernemer heeft u in Hoorn diverse vergunningen nodig voor de exploitatie van uw bedrijf of instelling. Hieronder kunt u selecteren op een bepaald onderwerp of u kunt door de hele tekst lopen om een overzicht te krijgen van waar u als ondernemer aan moet voldoen.

Aanvalsplan brandbeheersing
Als groot bedrijf of inrichting bent u verplicht om door de brandweer een aanvalsplan op te laten stellen. Dit houdt in dat de inrichting geheel in kaart wordt gebracht, waarbij wordt gelet op de plaatsing van gevaarlijke stoffen, installaties, vluchtwegen, brandvrije deuren e.d. Aan de hand van deze kaart en de beschrijving van de inrichting is de brandweer in staat bij branden en calamiteiten effectief en adequaat hulpverlening te bieden. Bij risicovolle bedrijven en inrichtingen (industrieën, ziekenhuizen e.d.) wordt een zeer uitgebreid aanvalsplan gemaakt. Dit staat bekend als een rampenbestrijdingsplan.

Aanvraag
Aanvraag dient te geschieden bij de Brandweer Hoorn, telefoon 0229 276800.

Benodigde stukken
De gemeente geeft aan welke informatie voor handen moet zijn. In ieder geval dient aanwezig te zijn:
– het bouwplan
– de plattegrond van de inrichting (met alle verdiepingen)
– de bouwvergunning (voor zover verstrekt)
– een gebruiksvergunning (voor zover verstrekt).

Drank- en horecavergunning
De Drank- en Horecawet bepaalt dat leidinggevenden in horeca- en slijtersbedrijven in het bezit moeten zijn van een drank- en horecavergunning. In het bedrijf dient er altijd een leidinggevende aanwezig te zijn die op de vergunning is vermeld.
U dient in het kader van de Drank- en Horecawet een drank- en horecavergunning aan te vragen wanneer:
– u een nieuwe horeca-onderneming start.
– er wijzigingen plaatsvinden in de rechtsvorm van de onderneming.
– er een nieuwe leidinggevende bijkomt.
Voordat aan u een drank- en horecavergunning verleend wordt, controleert de gemeente of uw inrichting en de op de aanvraag vermelde personen aan alle in de Drank- en Horecawet gestelde eisen voldoen. De gemeente toetst bij vergunningverlening: leeftijds-, zedelijkheids- en inrichtingseisen. Tevens dient de leidinggevende in het bezit te zijn van een Sociale Hygiëne Verklaring.

Aanvraag
Aanvraag dient te geschieden bij bureau Vergunningen en Bouwtoezicht, telefoon 0229 252200.
Contactpersoon is mevrouw W. van Rijn.

Benodigde stukken:
– geldig legitimatiebewijs van alle op de vergunning vernoemde personen;
– uittreksel handelsregister Kamer van Koophandel;
– sociale Hygiëne Verklaring van alle op de vergunning genoemde personen;
– arbeidsovereenkomst (indien sprake is van loondienst).

Kosten
Conform de legesverordening en de precarioverordening van de gemeente Hoorn zijn aan deze vergunning(en) of ontheffing(en) kosten verbonden.
De kosten kunt u bekijken op onze website www.hoorn.nl/belastingen bij het onderdeel verordeningen > leges.

Exploitatieovereenkomst
U kunt als bouwondernemer, woninginstelling of projectontwikkelaar met de gemeente afspraken maken over de verkoop van bouwgrond, realisatie van projecten en bouw van onder meer woningen in de koop- of huursector.
De gemeente is verantwoordelijk voor de inrichting van voorzieningen (riolering, wegen, verlichting e.d.) ofwel het bouwrijp en/of woonrijp maken van de grond.
De afspraken over kosten van verkoop en voorzieningen kunnen worden gekoppeld aan nadere afspraken over de aard, omvang en doelstelling van de te realiseren bebouwing. De gemeente legt de gemaakte afspraken met partners in een exploitatieovereenkomst vast.

Aanvraag
Aanvraag dient te geschieden bij bureau Vergunningen Veiligheid en Handhaving van de gemeente Hoorn, telefoon 0229 252200.

Benodigde stukken
De benodigde stukken zijn sterk afhankelijk van de aard van de gewenste overeenkomst. Voor zover al aanwezig dient u een bouwplan te overhandigen.

Milieuhandhaving
Als burger, bedrijf of instelling (omwonenden of belangengroeperingen) kunt u bij het niet naleven van de milieueisen, een verzoek indienen om bestuursdwang toe te passen, een dwangsom op te leggen of een vergunning in te trekken. Het betreft hier milieuovertredingen ten aanzien van:
1. Bodem(vervuiling).
2. Lucht(verontreiniging).
3. Geluid(soverlast).
4. Verontreiniging oppervlaktewater.
De gemeente toetst uw klacht en beziet of illegaal is gehandeld, dan wel de voorgestelde normen in de vergunning zijn overschreden. Aan de hand van de bevindingen wordt bezien welke handhavingsmaatregelen kunnen worden getroffen.

Aanvraag
Aanvraag c.q. verzoek dient te geschieden bij de Milieudienst Westfriesland, telefoon 0229 284640.

Benodigde stukken
Beschrijving van de geconstateerde overtreding.

Omgevingsvergunning
Per 1 oktober 2010 kunt u ongeveer 25 vergunningen die met de omgeving te maken hebben in één keer aanvragen. Deze vergunning heet de omgevingsvergunning. De omgevingsvergunning valt onder de Wabo (Wet algemene bepalingen omgevingsrecht). Deze vergunningen zijn van toepassing op zowel burgers als bedrijven.

Het gaat om de volgende activiteiten

Ontheffing alcohol tijdelijk inschenken
Het is u zonder ontheffing verboden om buiten een horecagelegenheid alcoholische dranken te schenken. Voor bijzondere gelegenheden van tijdelijke aard kan een ontheffing (Artikel 35) worden verleend voor het schenken van zwakalcoholische dranken. De verstrekking dient plaats te vinden onder leiding van een leidinggevende die in bezit is van een verklaring van Sociale Hygiëne. Aan de ontheffing worden verschillende voorschriften verbonden, waaronder het voorschrift dat drank altijd in plastic glazen wordt geschonken.

In principe wordt geen ontheffing voor buitentaps verleend. Van dit beleid kan worden afgeweken, wanneer het om een evenement gaat dat zelfstandig in een tent plaatsvindt en de tap in de tent is geplaatst. Tevens kan er worden afgeweken wanneer het gaat om een evenement, waarbij in de directe omgeving geen horecagelegenheden aanwezig zijn. Buitentaps zijn niet toegestaan tijdens nationale feestdagen, carnaval en kermis.

Benodigde stukken
– verklaring waar, wanneer en op welke tijd tijdelijk geschonken wordt.
– benoeming van personen die betrokken zijn bij het schenken van alcohol.
– naam van aanvrager en naam van degene onder wiens leiding de zwakalcoholische drank wordt geschonken.

Aanvraag
Aanvraag dient te geschieden bij bureau Vergunningen en Bouwtoezicht, telefoon 0229 252200.

Kosten
Conform de legesverordening en de precarioverordening van de gemeente Hoorn zijn aan deze vergunning(en) of ontheffing(en) kosten verbonden.
De kosten kunt u bekijken op onze website www.hoorn.nl/belastingen bij het onderdeel verordeningen > leges.

Ontheffing sluitingsuur
De gemeente heeft in de Algemene Plaatselijke Verordening regels opgesteld over de tijden waarop inrichtingen als horecabedrijven niet voor klanten geopend mogen zijn. In een aantal gevallen kunt u bij de gemeente ontheffing van de vastgestelde sluitingstijden tot 02.00 uur krijgen. Dit kan om een jaarontheffing gaan die per jaar vernieuwd wordt of om een incidentele ontheffing sluitingstijd.
Daarnaast is het in een aantal gevallen mogelijk om een aanvraag in te dienen om onbeperkt open te blijven in de nachten van vrijdag op zaterdag en van zaterdag op zondag, waarbij geldt dat na 02.00 uur geen nieuw publiek mag worden toegelaten (convenant).

Aanvraag
Aanvraag dient te geschieden bij bureau Vergunningen en Bouwtoezicht, telefoon 0229 252200.

Benodigde stukken
Een verklaring over de aard en omvang van de inrichting, de plaats, de naam van beheerder of bedrijfsleider en de naam van eigenaar.

Kosten
Conform de legesverordening en de precarioverordening van de gemeente Hoorn zijn aan deze vergunning(en) of ontheffing(en) kosten verbonden.
De kosten kunt u bekijken op onze website www.hoorn.nl/belastingen bij het onderdeel verordeningen > leges.

Verspreiding reclamemateriaal
Het is niet verboden gedrukte of geschreven stukken of afbeeldingen onder publiek te verspreiden dan wel openlijk aan te bieden, aan te bevelen of bekend te maken op de openbare weg. Onder voorwaarden, die mede afhankelijk zijn van de aard en het doel van de gewenste verspreiding kan de gemeente u een verbod opleggen. De gemeente let op de gevolgen voor openbare orde (geen opruiend karakter van teksten) en zedigheid. Tevens worden afspraken gemaakt over het opruimen van mogelijke vervuiling van de openbare weg als gevolg van de verspreiding.

Aanvraag
Meer informatie bij bureau Vergunningen en Bouwtoezicht, telefoon 0229 252200.

Benodigde stukken
Geen.
Kosten
Er zijn geen kosten aan verbonden.

Recreatie-inrichting exploiteren
Wanneer u een inrichting opricht, overneemt, verplaatst of het houden van een inrichting staakt, dient u hiervoor vooraf toestemming te vragen van het college van Burgemeester en Wethouders.

Aanvraag
Aanvraag dient te geschieden bij Bureau Ruimte, Wonen en Economie, afdeling Stadsontwikkeling, telefoon 0229 252461.

Benodigde stukken bij de aanvraag
Afhankelijk van de aard van de inrichting zijn aanvullende documenten vereist:

In geval van nachtverblijf:
– bij exploitatie binnen drie dagen melden.
– bij kampeergelegenheden kampeervergunning.

In geval van alcoholvrij bedrijf:
– alcoholvrij verlof.

In geval van alcoholverstrekkend bedrijf:
– drank- en horecavergunning.

Verder geldt:
– ontheffing sluitingsuur
– gebruiksvergunning
– reclamevergunning
– overlastvergunning
– convenant (indien van toepassing)
– speelautomatenvergunning (indien van toepassing).

Kosten
De kosten zijn afhankelijk van de procedure.

Speelautomaten aanwezigheidsvergunning
U heeft een speelautomatenvergunning nodig om een speelautomaat in uw horecabedrijf aanwezig te mogen hebben. Onder speelautomaten worden verstaan: kansspelautomaten en behendigheidsautomaten.
Bij de vergunningverlening wordt er een onderscheid gemaakt tussen laagdrempelige inrichtingen (snackbars en kantines) en hoogdrempelige inrichtingen (cafés en restaurants).
In laagdrempelige inrichtingen mogen uitsluitend behendigheidsautomaten aanwezig zijn. In hoogdrempelige inrichtingen mogen zowel behendigheids- als kansspelautomaten aanwezig zijn. Er geldt een maximum van twee automaten per inrichting.

Aanvraag
Aanvraag van vergunning dient te geschieden bij bureau Vergunningen en Bouwtoezicht, telefoonnummer 0229 252200.

Benodigde stukken bij de aanvraag
Een schriftelijke verklaring van het type automaat, het serienummer en de naam van de exploitant.

Kosten:
Conform de legesverordening en de precarioverordening van de gemeente Hoorn zijn aan deze vergunning(en) of ontheffing(en) kosten verbonden.
De kosten kunt u bekijken op onze website www.hoorn.nl/belastingen bij het onderdeel verordeningen > leges.

Uitstalvergunning
Het is verboden zonder vergunning aan de openbare weg, openbaar water, maar ook op een particulier perceel een terras of uitstalling in te nemen om goederen te koop aan te bieden, te verstrekken, dan wel diensten aan te bieden. Afhankelijk van de aard, omvang en doel van de activiteit kunt u een vergunning krijgen. Bij verlening van een dergelijke vergunning wordt tevens gelet op mogelijke overlast voor omwonenden, voor voetgangers en ander verkeer, de bepalingen in het bestemmingsplan, het straatbeeld en bijzondere omstandigheden.

Aanvraag
Aanvraag van een uitstalvergunning dient te geschieden bij bureau Vergunningen en Bouwtoezicht, telefoon 0229 252200.

Benodigde stukken:
– een verklaring over de plaats, datum, tijdstip en het aantal m2 van de uitstalling.

Kosten
Conform de precarioverordening van de gemeente Hoorn zijn aan deze vergunning kosten verbonden.
De kosten kunt u bekijken op onze website www.hoorn.nl/belastingen bij het onderdeel verordeningen > leges.

Vergunning of melding verandering bedrijfsinrichting
Wanneer u in uw bedrijf de bedrijfsinrichting verandert, door aanpassing van bedrijfsprocessen en activiteiten of door uitbreiding van bedrijvigheid, dan dient u dat aan de gemeente te melden. Uit de aard en de omvang van de verandering wordt door de gemeentelijke milieuspecialist bepaald of de verandering een dusdanig belastend effect op het milieu heeft dat nadere voorwaarden gewenst zijn. Indien dat het geval is dient u een nieuwe milieuvergunning aan te vragen. In alle andere gevallen kunt u met een melding volstaan.

Aanvraag of melding
Melding of aanvraag van de milieuvergunning dient te geschieden bij de Milieudienst Westfriesland, telefoon 0229 284640.

Benodigde stukken
– bestaande milieuvergunning (indien van toepassing).
– schriftelijke verklaring met daarin de feitelijke veranderingen die aan de inrichting worden aangebracht.

Vergunning voor een seksbedrijf of escortbedrijf
De Algemene Plaatselijke Verordening bepaalt dat voor en exploiteren van een seksinrichting of escortbedrijf, als bedoeld in artikel 3:4 APV, een vergunning verplicht is.
U dient in het kader van de Algemene Plaatselijk Verordening een vergunning voor een seksinrichting of escortbedrijf aan te vragen wanneer:
– u een nieuwe onderneming start;
– er wijzigingen plaatsvinden in de rechtsvorm van de onderneming;
– er een nieuwe leidinggevende bijkomt.

Voordat aan u een vergunning verleend wordt, controleert de gemeente of uw inrichting en de op de aanvraag vermelde personen aan alle gestelde eisen die in hoofdstuk 3 van de APV voldoen. De gemeente toetst bij vergunningverlening onder andere: leeftijds-, zedelijkheids- en inrichtingseisen. Bij de aanvraag dient een BIBOB-vragenformulier te worden ingediend.
Indien het gaat om een vergunning voor een nieuwe onderneming, zal deze eerst voor de periode van 1 jaar worden verleend. Hierna wordt bepaald of een vergunning voor onbepaalde tijd wordt afgegeven.

Aanvraag

Zie de formulieren onderaan dezer pagina. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met bureau Vergunningen en Bouwtoezicht, telefoon 0229 – 252200.

Benodigde stukken
In de aanvraagformulieren staat duidelijk beschreven welke stukken u mee moet sturen voordat uw aanvraag in behandeling wordt genomen.

Kosten

Conform de legesverordening van de gemeente Hoorn zijn aan deze vergunning kosten verbonden.
De kosten kunt u bekijken op onze website www.hoorn.nl/belastingen bij het onderdeel verordeningen > leges.

Meer informatie
Bureau Veiligheid, Vergunningen en Handhaving
Loket Bouwen, Wonen en Ondernemen (Loket BWO)
Bezoekadres: Nieuwe Steen 1, 1621 HV, Hoorn
Telefoon 0229 252200
E-mail loketbwo@hoorn.nl

Openingstijden loket BWO:
maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 15.00 uur, woensdag tot 16.00 uur en
donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur

Milieudienst Westfriesland
Telefoon 0229 284640
E-mail info@milieudienstwestfriesland.nl

Brandweer Hoorn
Telefoon 0229 276800
E-mail brw@hoorn.nl

Bureau Vastgoedontwikkeling
Telefoon 0229 252495
E-mail grondbedrijf@hoorn.nl

Bureau Ruimte, Wonen en Economie
Telefoon 0229 252461
E-mail: rui@hoorn.nl

Relevante informatie is tevens te vinden op de volgende websites:
www.kvk.nl Kamer van Koophandel (KvK)
www.svh.nl Stichting Vakopleiding Horeca (SVH)
www.horeca.nl Horeca
www.horecastartersloket.nl Startersloket Horeca
www.bedr-horeca.nl Bedrijfsschap Horeca

 

Formulieren