Economische speerpunten (uit de structuurvisie)
De structuurvisie van Hoorn is een uitwerking van de stadsvisie uit 2005. Het is het kader voor ruimtelijke ontwikkelingen en benoemt de opgaven waar Hoorn de komende jaren voor staat. De stadsvisie heeft  ‘een levendige stad voor iedereen’ als lange termijn ambitie. Dit betekent onder andere een evenwichtige bevolkingsopbouw, een gevarieerd woningaanbod, een goede voorzieningenstructuur, de nodige recreatieve mogelijkheden en voldoende werkgelegenheid. De wereld heeft niet stilgestaan na 2005. Er is nieuw beleid geformuleerd. In 2010 is het coalitieakkoord 2010-2014 verschenen en er zijn grote maatschappelijke veranderingen. In 2005 had bijna niemand het nog over demografische krimp of een economische crisis. Nu, in 2012, zijn de consequenties van deze maatschappelijke ontwikkelingen bijna overal zichtbaar. Langzaam wordt duidelijk dat dit structurele ontwikkelingen zijn. Grootschalige groei is niet langer het vertrekpunt voor stedelijke en economische ontwikkeling.

Hoorn gaat de komende jaren inzetten op twee kernkwaliteiten, hieronder wordt de laatste beschreven:

  • Gemeenschappelijk Hoorn
  • Ondernemend Hoorn

Ondernemend Hoorn
Hoorn ondersteunt startende bedrijfjes, met de hoop dat een aantal van deze bedrijven de ‘toppers’ van de toekomst zijn. De structuurvisie biedt hiervoor de ruimte. Het motto start al in het onderwijs: het versterken van de ondernemersgeest en het verbeteren van de relatie tussen ondernemers, onderwijs en overheid. Hier is nog een ‘wereld te winnen’. Het onderwijsveld kan zich, samen met de overheid en ondernemers, richten op bestaande sterke sectoren zoals de bouwen installatietechniek, de agrarische sector, de zorg en het recreatie en toerisme. De opleidingen (van VMBO tot ROC) kunnen sterker worden gericht en de leer-praktijkrelaties worden geïntensiveerd. De structuurvisie focust met name op de ruimtelijk relevante acties. Het versterken van de ondernemersgeest en het stimuleren van de economie stopt uiteraard niet bij ruimtelijke voorstellen.

Hoorn streeft naar een brede en duurzame economische structuur:  werkgelegenheid in diverse sectoren en werk voor laag-, midden- en hooggeschoolden. Hoorn focust hierbinnen op drie sterke economische clusters:

Agribusiness (stedelijke werkmilieus die hieraan zijn gekoppeld, specifiek onderwijsaanbod, locaties voor innovaties en leerwerktrajecten),
Recreatie & toerisme      (horeca, leisure, wellness, historisch karakter van binnenstad en kustzone)
Medisch cluster (zorgeconomie, medische voorzieningen).

De ondernemende stad is voelbaar in alle vezels van Hoorn. De 1000 bloemen bloeien vaak in de wijken. Het start met het ‘werk aan huis’. Dit is overal mogelijk, voor zover dit geen grote hinder oplevert. Kleine klusbedrijven, startende ondernemers, de hondentrimsalon, de kleine autorijschool, de websitebouwer en de hoger opgeleide ZZp-er in de studiekamer. In principe is het allemaal mogelijk. De woonwijken transformeren geleidelijk van rustige woonwijken naar diverse leefwijken. Ook grotere bedrijven kunnen een plek krijgen in de wijken, maar veelal zal dit wel in speciale zones en gebouwen zijn.

Hoorn wil op specifieke locaties ruimte bieden aan bedrijfsverzamelgebouwen en woon-werkwoningen. uiteraard moet de economische basis in orde zijn. Hoorn zorgt ervoor dat er een voldoende en gedifferentieerd aanbod van bedrijventerreinen en kantoorlocaties op voorraad is. de bestaande bedrijventerreinen worden vitaal gehouden en ’t Zevenhuis wordt de komende jaren gerealiseerd. De terreinen Holenweg en de oude veiling gaan de komende jaren transformeren.